Tilsyn med fyringsanlegg

Tromsø Brann og redning gjennomfører regelmessig tilsyn med fyringsanlegg i alle boliger i kommunen.

Et fyringsanlegg er definert som skorstein, med ildsted tilkoblet skorsteinen via et røykrør. Så lenge det er et ildsted tilkoblet skorsteinen er det et komplett fyringsanlegg og definert som «i bruk». Feieavgiften dekker feiing og rengjøring av røykkanalene i skorsteinen, og tilsynene med fyringsanleggene.

På forhånd av både feiing og tilsyn med fyringsanlegget sender vi alltid ut varsel til huseier slik at huseieren skal vite at vi kommer på kontroll. Vi kommer aldri uanmeldt på besøk i det private hjem.

.

 

Varsling

Varselet om tilsyn sendes ut på SMS. Huseier eller stedsfortreder må være tilstede under tilsynet da vi ikke går inn i boliger alene.

Tilsyn med fyringsanlegg gjennomføres innvendig i boligen, det er derfor ikke nødvendig å reise stige opp til taket. Kontroll av toppen av skorsteinen utføres sammen med feiing.

Under tilsynet kontrollerer vi først og fremst skorstein (pipe) og ildsted. Vi registrerer hvilke ildsted(er) som er montert og fyringsmønsteret, hvordan monteringen er gjort, samt hvilken type skorstein som er satt opp. Ulike typer skorsteiner har ulike krav i forhold til oppstilling, eldre typer som er murt opp av teglsten skal ikke være kledd inn eller tildekket av noe brennbart materiale, det skal være minimum 10 cm. avstand fra yttersiden av skorsteinen til tildekkingen. Nyere skorsteiner har som oftest andre oppstillingsvilkår, hvor en eller to sider kan være tildekket.

Vi kontrollerer sotluken nederst på skorsteinen, både utvendig i forbindelse med tilstand og avstander, det skal blant annet minimum være 30 cm. fra sotluken til brennbart materiale. I tillegg benytter vi speil for å se tilstand og sotmengde innvendig i skorsteinen. En del av tilsynet er også å veilede om riktig fyringsteknikk.

Punktene nevnt ovenfor har vi hjemmel gjennom Brann- og eksplosjonsvernloven og Forskrift om brannforebygging til å skrive avvik på. Loven og forskriften gir oss også hjemmel til å gå inn i private hjem der hvor det er fyringsanlegg, for å utføre tilsyn.

Utover disse forholdene sjekker vi at det er røykvarsling på plass i boligen, og at slokkeutstyr og rømningsmuligheter fra boligen også er tilfredsstillende. Her gir vi huseier beskjed dersom noe bør fornyes med tanke på varsling, slokking eller om rømningsmuligheter bør utbedres. Avslutningsvis gjør vi en oppsummering av eventuelle funn. Er det avvik ved fyringsanlegget sendes det ut rapport med en svarfrist for en skriftlig fremdriftsplan for hvordan og når påpekte avvik er planlagt rettet.

 

Treff oss

Mandag – Fredag
09.00-15.00

Ring oss

415 24 110

Skriv til oss

Forsøket 9, 9010 Tromsø

brannstasjonen@tromso.kommune.no

Følg oss på sosiale media