Tilsyn med fyringsanlegg

Tromsø Brann og redning gjennomfører regelmessig tilsyn med fyringsanlegg i alle boliger i kommunen.

Et fyringsanlegg er definert som skorstein, med ildsted tilkoblet skorsteinen via et røykrør. Så lenge det er et ildsted tilkoblet skorsteinen er det et komplett fyringsanlegg og definert som «i bruk». Feieavgiften dekker feiing og rengjøring av røykkanalene i skorsteinen, og tilsynene med fyringsanleggene.

På forhånd av både feiing og tilsyn med fyringsanlegget sender vi alltid ut varsel til huseier slik at huseieren skal vite at vi kommer på kontroll. Vi kommer aldri uanmeldt på besøk i det private hjem.

.

 

Varsling

Varselet om feiing eller tilsyn sendes ut på SMS med en svarlenke vedlagt i meldingen som huseier går inn på for å bekrefte avtalen om feiing eller tilsyn. Huseier eller stedsfortreder må være tilstede under tilsynet da vi ikke går inn i boliger alene.

For at vi skal komme til deg du svare på lenken i varselet, eller ta kontakt med den som har sendt ut varselet, enten på oppgitte telefonnummer eller epostadresse.

 

Når et tilsyn skal gjennomføres er det en innendørs kontroll av anlegget i boligen vi skal utføre. Kontrollen med skorsteinen på taket utføres i forbindelse med feiingen av skorsteinen. Det er derfor ikke nødvendig å reise noen stige opp til taket ved tilsynet.

Når tilsynet skal gjennomføres er det først og fremst skorsteinen og ildstedet vi kontrollerer, samt å få kjennskap til hvilken type skorstein som går gjennom boligen. Ulike skorsteinstyper har ulike oppstillingsvilkår og krav. Eldre murte skorsteiner av teglsteiner er ikke tillatt kledd inn eller tildekket av brennbart materiale. Alt av brennbart materiale utenfor skorsteinen kan ikke være nærmere enn 10 centimeter fra skorsteinens utside.  Nyere elementskorsteiner er tillatt tildekket på to sider, men to av sidene må være synlige. Underveis i tilsynet åpner vi sotluken i bunnen av skorsteinen og speiler opp i røykkanalen. Vi sjekker blant annet dimensjon på røykløpet, tilstand på røykkanalen (om det er skader, slitasje, evt feilmontering av ildsted i nærheten av sotluken og om det er gamle røykinnslag som ikke er forsvarlig eller forskriftsmessig tettet), samt mengden sot med tanke på behov for eventuell feiing. Vi sjekker også alle ildsteder og tilkoblingen til skorsteinen, at det er tett rundt innslaget i skorsteinen.

Et annet viktig forhold vi kontrollerer er at alle avstandskrav til nærmeste brennbare materiale er overholdt. Dette gjelder både ved sotluken til brennbart, fra røykrøret mellom ildsted og skorstein og fra selve ildstedet til brennbart; både til side, bak, over, foran og til brannmur eller selve skorstein.  Alle ildsteder har sine oppstillingskrav med hensyn til avstand til brennbart og disse står oppgitt i monteringsanvisningen for det ildstedet.

Punktene nevnt ovenfor har vi hjemmel gjennom Brann- og eksplosjonsvernloven og Forskrift om brannforebygging til å skrive avvik på. Loven og forskriften gir oss også hjemmel til å gå inn i private hjem på våre tilsyn.

Utover disse forholdene sjekker vi at det er røykvarsling på plass i boligen, og at slokkeutstyr og rømningsmuligheter fra boligen også er tilfredsstillende. Her gir vi huseier beskjed dersom noe bør fornyes med tanke på varsling, slokking eller om rømningsmuligheter bør utbedres. Avslutningsvis gjør vi en oppsummering av eventuelle funn. Er det avvik ved fyringsanlegget sendes det ut rapport med en svarfrist for en skriftlig fremdriftsplan for hvordan og når påpekte avvik er planlagt rettet.

 

Hours

Monday – Friday
11am – 11pm

Phone

(255) 352-6258

Address

5678 Extra Rd. #123
San Francisco, CA 96120

Subscribe For 10% Off