Alarmtilknytning & automatisk brannalarm

Tromsø brann og redning rykker årlig ut på over 1 000 unødvendige brannalarmer, og antallet øker. Dette bruker ressurser som vi ønsker å benytte på tiltak som kommer samfunnet vårt til gode. Hver unødvendig utrykning medfører også en miljømessig belastning med brannbiler. Vi har en målsetting om å redusere unødvendige utrykninger, og har innhentet erfaringer og virkemidler fra andre brannvesen.  En unødvendig utrykning er en utrykning til et objekt hvor det er en utløst en brannalarm uten at det har oppstått brann eller tilløp til brann. En utrykning har funnet sted når innsatsstyrken har forlatt stasjon (eller den lokasjon de befinner seg på), normalt innen 3 minutter.

Det kan være ulike årsaker til unødvendig utrykning som følger av unødvendig alarm, slik som utløst manuell melder (med uhell eller som en falsk utløsning), teknisk feil på anlegg, feil plassering av sensor (for nært dusj/damp eller komfyr), matlaging, arbeid på sted o.l. Årsaken til unødvendig utrykning som følger av unødvendig alarm innvirker ikke på definisjon at utrykningen var unødvendig.

Det oppfordres til å tidligst mulig melde ifra til 110-sentralen ved unødvendig alarm, slik at vi kan forhindre unødvendig utrykning.

 

Endringer fra 01.01.2024 og 01.01.2025

Frem til 01.01.2024 tilbød Tromsø brann og redning abonnementer med flere unødvendige utrykninger inkludert i en fast årspris. Nå ønsker vi sammen med byggeiere å ta grep sånn at antall unødige alarmer reduseres. Ved å opprettholde en lav fastpris for å være tilknyttet beredskapen vår, kan bygninger med god brannsikkerhet sikres en gunstig årskostnad. Bygninger med et høyt antall unødige alarmer vil belastes med gebyr. Tiltaket er ment å fremme godt brannforebyggende arbeid, ved å sette søkelys på de eventuelle tekniske eller organisatoriske svakhetene som fører til nødvendige utrykninger. Dette skal stimulere til å ta tak i tekniske svakheter som medfører unødvendige utrykninger, eller organisatoriske tiltak som kan forhindre en unødvendig utrykning.  

Nye kunder vil fra 01.01.2024 få kundeavtale med abonnement uten inkluderte utrykninger i årsavgift. Eksisterende kunder vil få endrede avtalevilkår fra 01.01.2025 til abonnement uten inkluderte utrykninger i årsavgift. I gjengjeld får kunder ubegrenset antall kostnadsfrie unødige alarmer uten utrykning.  

I tillegg til fokuset på konsekvenser ved utrykning, er dette også en markedstilpasning av tilbudet vårt. Dette betraktes som en vesentlig endring i avtalens betingelser. Derfor tilbyr vi alle våre kunder å kunne si opp abonnement om direktevarsling ved brann helt frem til 31.12.2024, uten oppsigelsestid og uten ekstra kostnader. Les mer under Hvordan si opp abonnement.  

Vi endrer fakturasystem i 2024. Dette kan medføre at faktura ser annerledes ut enn tidligere fakturaer. Finner du feil eller ønsker å endre fakturareferanse eller andre opplysninger, ta kontakt på epost brannstasjonen@tromso.kommune.no. Husk å identifiser hvilken alarm det gjelder ved å oppgi minst en av følgende: 1) eksakt adresse, 2), fakturanummer på siste faktura, eller 3) GSM-nummer (12 siffer).  

 

Priser fra 1.1.2024

Fra 1.1.2024 gjelder følgende prisliste (kr, eks mva): 

 • Årsavgift næringsobjekt eller bolig over 1000kvm: 9600,- 
 • Årsavgift bolig under 1000kvm: 8000,- 
 • Tilknytningsavgift (engangsbeløp): 4000,- 
 • Unødvendig utrykning pr gang: 6000,- 
 • Klargjøring for mottak i 110-sentral fra ekstra alarmsender pr stk: 2500,- 
 • Programmering og sjekk av ekstra nøkkelsafe pr stk: 700,- 
 • Ikke kontakt med oppførte kontaktpersoner pr hendelse: 700,- 
 • Kontaktperson ikke møtt på oppfordring pr hendelse: 2500,-  
 • Årsavgift pr ekstra alarmsender: 5200,- 
 • Årsavgift pr ekstra nøkkelsafe: 500,- 

For objekter med lang utrykningstid inngås en tilleggsavtale med pristillegg for utrykninger.  

Hva gjør du ved utløst brannalarm?

Bygningen skal ha instrukser som er godt synlig og godt kjent blant dem som varig oppholder seg i bygget. Instruksen vil typisk fortelle om evakuering, evakueringspunkt, kontroll av hvor brannalarm er utløst og eventuelt kontroll om det er unødvendig brannalarm. 

Dersom det er unødvendig brannalarm skal det tidligst mulig varsles til 110-sentralen på nødnummer 110 eller servicelinje 777 59 500. Dersom det meldes om unødvendig brannalarm før brannvesenet har rykket ut, belastes ikke kunden for gebyr for unødvendig utrykning.  

Hvordan bestille direktevarsling fra brannvesenet

For å kunne ha en direktetilkoblet brannalarm til Tromsø brann og redning, må bygget være ha et brannalarmanlegg. Ta kontakt med lokal installatør/leverandør for montering og eventuell programmering av brannalarmanlegg. Typiske leverandører er elektrikerfirma og alarm/overvåkningfirmaer.  

Lokal installatør/leverandør vil gjøre nødvendige tekniske installasjoner i bygget. Selve brannalarmanlegget kobles til brannvesenet gjennom en tredje-partsleverandør som sikrer løsninger for kritisk kommunikasjon og data. Pr i dag er det Addsecure eller Xsecure som leverer dette i Norge.   

Kontakt AddSecure på tlf. 91 13 37 00 eller e-post: kundeservice@addsecure.no 

Mer informasjon finnes på nettsiden deres: https://www.addsecure.no/ 

Kontakt XSecure på tlf. 91 00 63 11 eller e-post: support@xsecure.no 

Mer informasjon finnes på nettsiden deres: https://xsecure.no/ 

I tilknytning tilbrannalarmanlegget skal det også monteres nøkkelboks, slik at brannvesenet kan få tilgang til bygget ved utløst brannalarm.  

Tromsø brann og redning forbeholder seg retten til å avstå fra kundeavtaler. Ved avslag på kundeavtale ved oppkobling av automatisk brannalarm eller oppsigelse av kundeavtale vil det medfølge skriftlig saklig begrunnelse. Eksempel på begrunnelse kan være uansvarlig lang utrykningsvei, uforsvarlig stand på brannvarslingsanlegg i bygg, forskjønnelse av eiers og brukers plikter til brannsikkerhet, m.m.  

Hva skjer når brannalarmanlegg er bestilt?

Når lokal installatør har sendt bestillingsskjema til Addescure/Xsecure, vil 110-sentralen i Tromsø koble opp mottak og registrere bygget. Installatør vil teste overføring av alarm mellom bygget og 110-sentralen.  
Tromsø brann og redning vil utstede kundeavtale som sendes til oppført kontaktperson for digital signering.  

 
Tromsø brann og redning vil låse inn universalnøkkel/nøkkelkort for bygget. Representant for byggeier skal legge nøkkel/nøkkelkort inn i nøkkelboks, og overvære at brannvesenet låser nøkkelboksen. Det er kun brannvesenet i Tromsø som har nøkkel til nøkkelboks. Brannvesenet utfører årlig service på nøkkelboksen.  

Når kundekontrakt er signert, nøkkel er lagt i nøkkelboks, og overføring mellom bygget og 110-sentralen er fullført, er brannalarmen operativ. Tromsø brann og redning vil overvåke bygget 24/7, og rykke ut ved varsel fra bygget.  

Eierskifte

Ved eierskifte må det sendes opplysninger om ny eier og dato for eierskifte til leverandør av kritisk datalinje, enten Addsecure eller Xsecure.  

Tromsø brann og redning vil få oversendt eierskifteskjema fra Addsecure/Xsecure, og vil utstede ny kundeavtale til ny eier.  

Kontakt AddSecure på tlf. 91 13 37 00 eller e-post: kundeservice@addsecure.no 

Mer informasjon finnes på nettsiden deres: https://www.addsecure.no/ 

Kontakt XSecure på tlf. 91 00 63 11 eller e-post: support@xsecure.no 

Mer informasjon finnes på nettsiden deres: https://xsecure.no/ 

Endre kontaktpersoner ved utløst brannalarm

Du kan sende inntil 3 kontaktpersoner i prioritert rekkefølge som forsøkes kontaktes ved utløst brannalarm. Ønsker du å endre kontaktpersoner, sender du dette skriftlig til 110-sentralen@tromso.kommune.no 

Husk å identifiser hvilke bygg det gjelder. Dette kan gjøres ved eksakt adresse eller GSM-nummer til brannalarmsentral (12-sifferet nr som begynner på 58). Ved flere brannalarmsentraler på samme adresse, må GSM-nummer til brannalarmsentral også identifiseres.  

 

Endre fakturainformasjon

Ønsker du å endre fakturainformasjon, enten adresse, referanse, tekst/informasjon etc, ta kontakt med brannstasjonen@tromso.kommune.no 

Husk å identifiser hvilke brannalarmer dette gjelder. Det kan du gjøre enten ved å bruke brannalarmens GSM-nummer (12 sifferet nr som begynner på 58), eksakt adresse, eller fakturanummer på tidligere faktura.  

Krav til bygg
 1. Abonnenten skal sørge for at bygningsdeler, installasjoner og utstyr i byggverket som skal oppdage brann eller begrense konsekvensene av brann, blir kontrollert og vedlikeholdt slik at de fungerer som forutsatt. Orienteringsplan for brannalarmanlegget skal vise dekningsområde og anleggsoppdeling. 
 2. Kunden skal ha interne rutiner som hindrer at eksterne aktører som for eksempel håndverkere utløser alarmen unødig.  
 3. Abonnenten forplikter seg til å oppgi kontaktpersoner som Tromsø brann og redning kan kontakte ved behov, i forbindelse med alarm eller andre hendelser. Det skal til enhver tid være oppgitt minimum tre kontaktpersoner i prioritert rekkefølge for et bygg, men maks fem. Ved behov vil Tromsø brann og redning ta kontakt med kontaktperson for å få en representant til bygget. Da plikter kontaktperson å stille opp ved objektet i løpet av 30 minutter, eventuelt besørge at annen kompetent representant stiller innenfor 30 minutter. Ved brudd på dette punktet, kan det utstedes ett gebyr.  

 

Oppsigelse av abonnement

Ønsker du å si opp abonnement så må det sendes skriftlig oppsigelse til Tromsø brann og redning og leverandør av kritisk kommunikasjon. Addsecure eller Xsecure.  

Kontakt Tromsø brann og redning på tlf 41524110 eller e-post: brannstasjonen@tromso.kommune.no

Kontakt AddSecure på tlf. 91 13 37 00 eller e-post: kundeservice@addsecure.no 

Mer informasjon finnes på nettsiden deres: https://www.addsecure.no/ 

Kontakt XSecure på tlf. 91 00 63 11 eller e-post: support@xsecure.no 

Mer informasjon finnes på nettsiden deres: https://xsecure.no/ 

 

Treff oss

Mandag-Fredag

09.00-15.00

Ring oss

415 24 110

Skriv til oss

Forsøket 9, 9010 Tromsø

brannstasjonen@tromso.kommune.no

 

 

Følg oss på sosiale media