Orientering om øvelse/ nedbrenning

Tromsø brann og redning vil i uke 14 og 15 gjennomføre kontrollert nedbrenning av objekter i Tindveien i Tromsø Kommune. Denne aktiviteten vil primært foregå i tidsrommet 0930-1900. Hvis det er nødvending, vil vi også utføre kontroller på kvelds- og nattestid. I tidsperioden vil det være flere større kjøretøy innerst i Tindveien, men kjøretøyene skal plasseres slik at de ikke er til hinder for kjøring til og fra eiendommene. Vi vil benytte oss av kommunalt slokkevann til formålet.

Bakgrunnen nedbrenningen for vår del er behovet for å øve personellet i ulike temaer knyttet til «brann i bolig». Ved å øve i nedbrenningsobjekter får vi realistiske øvelser som gir oss erfaring og kompetanse. Denne kunnskapen styrker oss når virkelige hendelsene inntreffer.

Vi vil til enhver tid vurdere risikoen for helse- og miljøulempene med brenningen, ref. forurensingsloven §8 3.ledd. I tråd med forurensningsloven §7 er alle objektene sanert for miljøfarlige stoffer på forhånd.

Vi vil så langt det er mulig forsøke å ivareta hensynet til beboerne i nærområdet. Samtidig er denne aktiviteten situasjonsbasert og kan ikke detaljplanlegges. Dette betyr at vi blir veldig takknemlig hvis dere slår av ventilasjonsanlegget, og lukker ventiler og vinduer.